Dotychczasowy projekt:

Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie

 

Wnioskodawca: B2 Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.04.2019 r. - 31.07.2022 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 30 (19K/11M) osobami niesamodzielnymi z terenu powiatu strzyżowskiego poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w okresie 01.04.2019 – 31.07.2022.

 

Grupa docelowa: 30 os. (19K/11M) zaliczanych do gr. osób niesamodzielnych zamieszkujących woj. podkarpackie, powiat strzyżowski, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Kwalifikowane będą osoby, które w Skali Barthel otrzymają maksymalnie 80 pkt. (obrazująca niemożność wykonywania między innymi czynności życia codziennego takich jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych). Przeprowadzona skala oceni chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób.

 

Preferowane będą:

a) os. z nps i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochodowego (na os. samotnie gospodarującą lub na os. w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. (KD 3);

b) os. wszystkie z niżej wymienionych grup:

- os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

- os. o znacznym lub umiark. st. nps

- os. z nps sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psych., w tym osoby z nps intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- os. korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych os. lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana os. lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

 

Zadania:

1. Adaptacja i zakup wyposażenia Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie

2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie

 

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 30 szt.;

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w wyniku udziału w projekcie – 27 osoby;

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30 osoby;

4. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa jakości życia w wyniku objęcia usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi - 27 osób.

 

Finansowe przedsięwzięcia:

 

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 856 953,81 zł

Wkład własny: 109 234,00 zł

 

Obecny projekt:

Centrum Kompleksowej Opieki Osób w Dobrzechowie

 

Wnioskodawca: B2 Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.09.2022 - 31.12.2023

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczonych usług społecznych poprzez kontynuację 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy w Dobrzechowie dla 30 osób (22K/8M) z terenu pow. strzyżowskiego oraz poprzez rozszerzenie o 2 szt. miejsc świadczenia usług w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na rzecz 5 osób w okresie do 10.2022 - 12.2023 r.

 

Grupa docelowa: 35 os. (25K/10M), które zam. woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, w wieku 60+ zaliczane do gr. osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub nps wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego z tym, że 5 osób (3K,2M) planowanych do objęcia usługami w miejscu zamieszkania, będzie kwalif. się do jednej z gr.:

a) os. samotna w roz. art.6 pkt 9 ust. z dnia 12.03.04 r. o pomocy społ., która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości; lub

b) os. samotnie gospodarująca w rozum. art. 6 pkt 10 ust. z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społ., gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości; lub

c) os. w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy,wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Preferowane będą:

a) os., których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. doch. (na os. samotnie gospodarującą lub na os. w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

b) os. wszystkie z niżej wymienionych grup:

- os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

- os. o znacznym lub umiark. st. nps,

- os. z nps sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psych., w tym osoby z nps intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- os. korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych os. lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana os. lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

 

Zadania:

 

1. Realizacja usług opiekuńczych w DDP w Dobrzechowie

2. Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 4570 szt.;

2. Liczba miejsc w obiekcie Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie wspartych w wyniku realizacji projektu – 30 szt.;

3. Liczba miejsc usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzonych i wspartych w wyniku realizacji projektu – 2 szt.;

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 35 osób.

 

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 839 938,12 zł

Wkład własny: 116 880,00 zł

Głównym celem działalności DDP w Dobrzechowie jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi na terenie powiatu strzyżowskiego; zaspokojenie potrzeb życiowych, m. in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu; umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Od listopada 2019 r. prowadzimy Dzienny Dom Opieki w Dobrzechowie, który powstał w ramach projektu pt. Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie (RPPK.08.03.00-18-0050/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzono 30 miejsc. Celem utworzenia DDP w Dobrzechowie było zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi z terenu powiatu strzyżowskiego. Od września 2022 r. realizowany jest projekt pt. „Centrum Kompleksowej Opieki Osób w Dobrzechowie”, który ma na celu kontynuację miejsc opieki utworzonych w poprzednim projekcie oraz rozszerza działanie DDP o 2 miejsca świadczenia usług w miejscu zamieszkania.

Galeria

aktualności z życia DDP dostępne na

Pobierz

Regulamin organizacyjny DDP

Pobierz

Deklaracja Uczestnika

Pobierz

Oświadczenie Uczestnika nr 1

Pobierz

Oświadczenie Uczestnika nr 2

W naszym Centrum rekrutacja trwa przez cały rok.

 

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form wsparcia pod numerem telefonu: 728 503 584

 

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z warunkami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Dołącz do nas!

Pobierz

Regulamin rekrutacji Uczestnika

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Pobierz

Zaświadczenie lekarskie

Kim jesteśmy?

Centrum Kompleksowej Opieki Osób w Dobrzechowie

Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie

Napisz do nas

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kompleksowej Opieki Osób w Dobrzechowie

prowadzone przez B2 Sp. z o.o.

 

Adres

Dobrzechów 3, 38-100 Strzyżów

@   b_2@op.pl

tel.  728 503 584